vết thương chiến tranh

Viết về Bố

Năm 2005, khi tôi còn ôm nắm sách vở toàn chữ là chữ ôn thi hết môn ở Giảng đường, thì mẹ hối hả gọi điện, đi ra viện gấp.…

Đọc tiếp